Stanovy

Článek 1
Úvodní ustanovení

1) Název občanského sdružení: Mezník, O.S.

2) Sídlo: Olešenka 10, Přibyslav 582 22

Článek 2
Právní postavení sdružení

1) Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu.

2) Sdružení je právnickou osobou.

Článek 3
Cíl činnosti sdružení

1) Základním cílem sdružení je aktivně přispívat k rozvoji trvale udržitelného života na venkově, zvýšení ekologické stability krajiny, zvýšení biodiverzity, rozvoji multifunkčního zemědělství a zlepšení životního prostředí a kvality života obyvatel.

2) Svůj základní cíl bude sdružení naplňovat zejména tím, že bude:

    a) aktivně podporovat trvale udržitelné způsoby života a místního rozvoje,

    b) se podílet na zajišťování ochrany a péče o zvláště chráněné, vzácné či jinak významné části přírody a krajiny a živočišné a rostlinné druhy,

    c) pomáhat chránit a udržovat tradiční kulturní a historické prvky a hodnoty v krajině,

    d) prosazovat uplatňování národní legislativy a mezinárodních úmluv v oblasti ochrany přírody, krajiny a životního prostředí,

    e) zajišťovat informování veřejnosti, vzdělávání svých členů, občanů a institucí,

    f) pracovat s dětmi a mládeží,

    g) podporovat zapojování handicapovaných spoluobčanů,

    h) spolupracovat s tuzemskými, zahraničními i mezinárodními organizacemi, jednotlivci i iniciativami se společnými cíly.

Ve své činnosti se Sdružení a jeho členové řídí právním řádem České republiky, svými stanovami a usneseními svých orgánů.

Článek 4
Členství

1) Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 15-ti let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení

2) O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor sdružení.

3) Členství vzniká dnem přijetí za člena.

4) Dokladem členství je potvrzení o členství, vydané výborem.

5) Zánik členství:

    a) vystoupení člena písemným oznámením

    b) úmrtím člena

    c) u právnické osoby jejím zrušením

    d) zrušením členství na základě rozhodnutí sněmu

    e) zánikem sdružení

Článek 5
Práva a povinnosti členů

1) Člen má právo zejména:

    a) podílet se na činnosti sdružení;

    b) volit do orgánů sdružení;

    c) být volen od 18 let do orgánů sdružení;

    d) obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření;

2) Člen má povinnosti zejména:

    a) dodržovat stanovy sdružení;

    b) aktivně se podílet na plnění cílů sdružení;

    c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení;

3) Člen je povinen platit roční členské příspěvky do 30.10. ve výši stanovené sněmem.

Článek 6
Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:

    a) sněm,

    b) výbor

    c) revisní komise

    d) předseda a místopředseda

    e) kancelář sdružení

Článek 7
Sněm

1) Sněm je nejvyšším orgánem sdružení

2) Sněm tvoří všichni členové sdružení

3) Sněm svolává výbor dle potřeby, nejméně však jednou ročně. Výbor svolává sněm vždy, když o to požádá nejméně polovina členů sdružení.

4) Sněm zejména

    a) rozhoduje o změnách stanov sdružení;

    b) schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení, rozpočet sdružení a roční uzávěrku hospodaření;

    c) volí na dobu 4 let členy výboru a revizní komise;

    d) rozhoduje o zrušení členství;

    e) rozhoduje o zrušení sdružení

5) Sněm je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Hlasování členů sdružení je rovné. O změně stanov sdružení, o zrušení sdružení, rozhoduje sněm dvoutřetinovou většinou všech členů, v ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční většina přítomných členů.

Článek 8
Výbor

1) Výbor je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá sněmu.

2) Výbor má nejméně 5 členů.

3) Výbor řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními sněmu.

4) Výbor svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda nejméně čtyřikrát ročně.

5) Výbor zejména

    a) volí ze svých členů předsedu a místopředsedu výboru;

    b) koordinuje činnost sdružení;

    c) svolává sněm;

    d) zpracovává podklady pro rozhodnutí sněmu

    e) rozhoduje o přijetí člena sdružení

6) K zajištění činnosti sdružení může výbor zřídit kancelář sdružení.

7) Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.

8) Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

9) Jestliže se přes opakované nejméně trojí svolání v průběhu 3. měsíců nesejde usnášeníschopný sněm, přebírá jeho pravomoc výbor.

Článek 9
Revisní komise

1) Revisní komise je kontrolním orgánem sdružení, který za svoji činnost odpovídá sněmu.

2) Revisní komise má nejméně 3 členy.

3) Revisní komise vykonává dohled nad hospodařením sdružení a upozorňuje výbor na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně jedenkrát ročně.

4) Pro zasedání sněmu vypracovává revisní komise zprávu o výsledcích revizí a kontrolní činnosti.

Předseda a místopředseda:

6) Předseda zastupuje sdružení navenek a jedná jeho jménem.

7) V jeho nepřítomnosti a s pověřením předsedy jedná jménem sdružení místopředseda.

Článek 10
Zásady hospodaření

1) Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem

2) Zdroji majetku jsou zejména:

    a) dary a příspěvky fyzických a právnických osob;

    b) výnosy majetku;

    c) příjmy z činností při naplňování cílů sdružení;

    d) členské příspěvky;

3) Za hospodaření sdružení odpovídá výbor, který každoročně předkládá sněmu zprávu o hospodaření, včetně finanční závěrky.

4) Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného sněmem.

Článek 11
Zánik sdružení

1) Sdružení zaniká

    a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí sněmu.

    b) rozhodnutím Ministerstva vnitra.

2) Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně sněm o způsobu majetkového vypořádání.

Článek 12
Závěrečná ustanovení

1) Z rozhodnutí sněmu mohou být jmenováni čestní členové sdružení z osobností na poli vědy, kultury, politiky, školství aj., kteří souhlasí a podporují cíle sdružení. Při jmenování přebírají jmenovací listinu čestného člena sdružení.

2) Sdružení může na základě rozhodnutí sněmu vydat organizační a jednací řád sdružení.

3) Sdružení má právo se v souladu s cíli své činnosti obracet na státní orgány s peticemi.

 

V Olešence dne 15. ledna 2007