Rozptýlená zeleň

     Jako jeden z hlavních cílů našeho sdružení jsme si vybrali ochranu stromů a keřů, které rostou mimo les. 

    Stromy a keře  rostoucí jednotlivě (solitery), ale i ve skupinách (remízky, sady), podél cest, potoků a staveb (aleje, stromořadí, větrolamy), ty všechny v každém z nás dnes a denně probouzí touhu se pozastavit a chvíli s úctou vzhlížet k mocným korunám, které mění dunění větru v šepot.

     V rámci našeho programu chceme podporovat cílevědomou ochranu a péči o tyto živé a ohrožené organismy. Aktivně se snažíme s pomocí vlastníků pozemků, zástupců obcí, státní i neziskové sféry nejen chránit, ale znovu i vytvářet prostor pro jejich existenci.